PixelB2B

Zaštita podataka i uvjeti poslovanja

 Opći uvjeti poslovanja i izjava

 o zaštiti podataka

_________________________________________

Pixel B2B d.o.o.


OPĆA UREDBA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA (GDPR)

Obavještavanje o obradi osobnih podataka

Pixel B2B d.o.o. obavještava sve poslovne suradnike i korisnike usluga o načinu i svrsi obrade i korištenja osobnih podataka, kao i o pravima osoba na koja se podaci odnose, a u smislu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

U slučaju incidenata odnosno kompromitiranja osobnih podataka Pixel B2B d.o.o. je obvezan o tome obavijestiti nadležno tijelo za zaštitu osobnih podataka u roku od 72 sata uz dostavljanje detaljnog izvještaja o slučaju, kao i svim osobama čiji su podaci kompromitirani.

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati dok postoji potreba, odnosno u skladu sa zakonskim propisima o rokovima čuvanja dokumentacije i podataka.

Obrada osobnih podataka nije dozvoljena ako:

 • Ne postoji pravomoćan pristanak za obradu ili se obrada vrši bez zakonskog ovlaštenja;
 • Se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka osobe ili zakonskog ovlaštenja za obradu bez pristanka, osim ako se vrši u svrhu prikupljanja sredstava za humanitarne potrebe;
 • Svrha obrade nije jasno određena, ako je izmijenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 • Je osoba na koju se podaci odnose određena ili odrediva i nakon što se ostvari svrha obrade;
 • Je način obrade nedozvoljen;
 • Je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodoban za ostvarenje svrhe obrade;
 • Su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmjerni svrsi obrade;
 • Je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na vjerodostojnom izvoru ili je zastarjeo.

VAŠA PRAVA

Transparentnost

Pixel B2B d.o.o. je transparentan prema osobama na koje se podaci koji se obrađuju odnose. U skladu sa svojim obavezama, on je otvoren i dostupan za komunikaciju te pruža informacije o aktivnostima obrade podataka u sažetoj, transparentnoj, razumljivoj i lako dostupnoj formi, koristeći jasan i jednostavan jezik.

Ukoliko se osobni podaci ne prikupljaju neposredno od osobe na koju se podaci odnose, Pixel B2B d.o.o. nije obvezan  pružiti   informacije u sljedećim situacijama:

  1. osoba na koju se podaci odnose već ima te informacije;
  2. je pružanje takvih informacija nemoguće ili bi zahtjevalo nesrazmjeran trošak vremena i sredstava, pod pretpostavkom da je rukovatelj poduzeo odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda, kao i legitimnih interesa osoba na koje se podaci odnose, uključujući i javno objavljivanje;
  3. je pribavljanje ili otkrivanje osobnih podataka izričito propisano zakonom EU ili EU države članice, kojim se osiguravaju odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa osoba na koje se podaci odnose;
  4. se povjerljivost osobnih podataka sačuvati u skladu sa propisanom obavezom čuvanja profesionalne tajne u skladu sa regulativom EU ili EU države (e.g. odvjetnička tajna, liječnik-pacijent). 

Pravo na uvid

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo od tvrtke Pixel B2B d.o.o. zatražiti informaciju da li obrađuje podatke o njoj, uvid u te informacije, kao i informacije koje se pružaju kada se osobni podaci prikupljaju/ne prikupljaju neposredno od osobe na koju se ti podaci odnose.

Pixel B2B d.o.o. ne iznosi podatake izvan teritorije Republike Hrvatske.    

Pixel B2B d.o.o. je obavezan da, na zahtjev osobe na koju se odnose podaci, izda kopiju podataka koji se na tu osobu odnose. Kada je ovaj zahtjev u elektronskom obliku, informacija se pruža u uobičajeno korištenom elektronskom formatu. Također, tamo gde je moguće, Pixel B2B d.o.o. će omogućiti osobama na koje se podaci odnose daljinski pristup sigurnom sustavu koji omogućava direktan pristup podacima.

Pravo na uvid ne može negativno utjecati na prava i slobode drugih, uključujući poslovnu tajnu i pravo intelektualnog dobra, a posebno autorsko pravo koje štiti softver (sustav koji dopušta pristup).

Pravo na ispravak

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo zahtjevati ispravak netočnih podataka koji se odnose na tu osobu. Ovo pravo također podrazumijeva da ta osoba ima pravo dopuniti nepotpune podatke, davanjem dopunske izjave.

Pravo na prenošenje

Osoba na koju se odnose podaci ima pravo da od Pixel B2B d.o.o.zatraži natrag osobne podatke koje je prosljedila, u slučaju da:

   1. je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i
   2. ako se obrada vrši automatizirano.

Prenošenje podataka je moguće samo ako je osnova obrade pristanak ili ugovor.

Ostvarivanje ovog prava ne može štetno utjecati na ostvarivanje prava i sloboda drugih osoba.

Pravo na zaborav

Omogućava Vam da zatražite brisanje bilo kojih osobnih podataka, između ostalih i onih koji su javno dostupni, kao što su rezultati pretraživanja i objave na društvenim mrežama. Ukoliko Pixel B2B d.o.o. ne može dokazati da mu je neophodno zadržati podatke, mora ih obrisati.

Ograničenja brisanja

Pravo na zaborav nije neograničeno. Svi zahtjevi  podliježu posebnoj analizi. Na Pixel B2B d.o.o.-u je da uz službenika za zaštitu podataka utvrdi smatra li zahtjeve opravdanima.

Pixel B2B d.o.o. Ulica Ivana Rendića 15, 10000 Zagreb, Hrvatska

OIB 84962277329

MBS 081303657

Pixel B2B d.o.o. @ 2020